วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ระเบียบของคอนโดมิเนียมครอบคลุมถึงผู้เช่าและผู้พักอาศัย

จากข้อมูลการเปิดขายคอนโดมิเนียม ปี 2555 มีจำนวน 64,450 ยูนิต* จาก 248 โครงการ  และมีราคาเปิดขายตั้งแต่ 800,000 - 10,000,000 บาทขึ้นไป ต่อยูนิต
แหล่งข้อมูล: http://www.manager.co.th/StockMarket/ViewNews.aspx?NewsID=9550000114895&TabID=2&

บ้างลงทุนเพื่อการปล่อยเช่าหรืออยู่อาศัยเอง ทำให้ต้องมีนิติบุคคลช่วยดูแลกฎระเบียบในการอยู่ร่วมอาศัย ทั้งนี้เพื่อความเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงมีระเบียบมาตรฐานที่ทุกคนต้องรับทราบ ดังนี้ค่ะ

 • การเข้า-ออก ภายในอาคารชุด  จะต้องใช้คีย์การ์ดทุกครั้ง ในกรณีที่คีย์การ์ดสูญหายหรือชำรุดใช้การไม่ได้ ผู้พักอาศัยจะต้องทำการซื้อใหม่ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด
 • กรณีที่มีแขกมาเยี่ยม  ให้ติดต่อ ร.ป.ภ. หรือสำนักงานนิติบุคคล เพื่อแจ้งให้เจ้าของห้องชุดหรือ "ผู้เช่า" ลงมารับ 
 • การส่งเสียงรบกวนแก่ส่วนรวม  ฝ่ายจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะทำการกล่าวตักเตือน แต่ถ้าครั้งต่อไป ทางฝ่ายจัดการนิติบุคคลมีสิทธิที่จะแจ้งให้เจ้าของห้องชุดบอกเลิกสัญญาเช่าแก่ "ผู้เช่า" 
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงภายในห้องชุดเป็นอันขาด  ถ้าหากมีการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง ว่ามีสัตว์เลี้ยงของห้องใดทำความเดือดร้อนให้จะแจ้งให้ "ผู้เช่า" นำสัตว์ออกไปจากบริเวณคอนโดทันที ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามทางนิติบุคคล มีสิทธิ์แจ้งให้เจ้าของห้องชุด ยกเลิกสัญญาเช่ากับ "ผู้เช่า" ได้ทันที
 • ห้องชุดเพื่อการพักอาศัยเท่านั้น ห้ามใช้ประกอบกิจการอื่นๆ 

 • ห้ามใช้แก๊สหรือเก็บวัตถุไวไฟในห้อง  ใช้ได้เฉพาะเตาไฟฟ้าเท่านั้น หากพบทางนิติบุคคลฯ จะทำการปรับ ยกเว้นแต่ทางนิตบุคลบางแห่งจะอนุญาต
 • ไม่ควรวางสิ่งของหน้าห้องหรือทางเดินร่วม ดูไม่สวยงาม อาจเกิดอันตรายต่อผู้อื่นเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนกลาง
 • สิ่งของที่วางหรือแขวนยื่นออกนอกระเบียง  ดูไม่สวยงามและสร้างความเดือดร้อนเพื่อนบ้านชั้นล่าง  เช่น การตากผ้าบนราวระเบียง , วางกระถางต้นไม้ไม่ปลอดภัย
 • ไม่ทิ้งสิ่งของและบุหรีลงจากระเบียง  เป็นอันตรายกับผู้ที่อยู่ด้านล่าง และอาจตกใส่เสื้อผ้าของห้องด้านล่าง ทิ้งสิ่งของที่มีน้ำหนัก เช่น ขวด กระป๋อง ฯลฯ เป็นอันตรายกับผู้ที่อยู่ด้านล่าง
 • ห้องชุดไม่เหมาะในการจัดงานเลี้ยงParty  ทำให้มีการส่งเสียงดังและสร้างความเดือดร้อนกับเพื่อนบ้านข้างเคียง
 • เงินประกัน จะเป็นการสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อสัญญาเช่าและจะไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าเช่า เงินประกันนี้จะคืนให้แก่ผู้เช่าเต็มจำนวนภายใน 60 วัน หากไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นภายในห้องตามที่ระบุในสัญญาเช่า เช่น สีผนัง, อุปกรณ์บุบเสียหาย เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอัตราการเพิ่มจำนวนยูนิตของคอนโดมิเนียม
http://www.brandage.com/Asset/BrandAge-Siamrath/52.pdfMy Great Web page